Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo temelji na konceptu vrtenja snovnega kroga, kar pomeni, da se odpadek s predelavo usmeri v ponovno uporabo in s tem zmanjšamo količino odloženih ali sežganih odpadkov. Recikliranje je predpogoj za delovanje krožnega gospodarstva - viri in materiali se reciklirajo, vrnejo v proizvodni cikel in ponovno uporabijo.

  

Kako kroži odpaden papir

Kako kroži odpaden papir

Kako kroži odpadna kovina

Kako kroži odpadna kovina

Kako kroži odpadna plastika

Kako kroži odpadna plastika

Odpadkom dajemo novo življenje

Odpadkom dajemo novo življenje

Projekti krožnega gospodarstva

Dinos je že več ko 70 let aktivni člen v krogotoku ravnanja z odpadnimi materiali.
Dinos je dolgoletni partner v ozaveščevalno humanitarnih projektih.
Dinos stalno išče zanimive rešitve in racionalne odločitve pri zbiranju in predelavi odpadnih materialov.
Dinos zapira snovne kroge odpadne plastike, papirja, embalaže in kovin.

  

Plastenka za plastenko

Projekt » Plastenka za plastenko » je proces zapiranja snovnega kroga v industriji pijač, z zbiranjem in recikliranjem odpadnih plastenk. Recikliran izdelek ima enak pomen uporabe kot vir surovine, iz katere je izdelan.
V trajnostnem projektu poleg Dinosa sodelujeta še GastroPET in Fructal.
Podjetje Fructal napolni kar 50% pijač v reciklirane plastenka, ki jih dobavlja Dinos, reciklira pa GaSTROpet. S sodelovanjem vseh treh podjetij je snovni krog plastenk zaprt.

KEMS

Zapiranje snovnega kroga kartonske embalaže mleka in sokov. Projekt je prejemnik mednarodnega priznanja na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu. Gre za usmerjeno ločevanje, zbiranje in predelavo KEMS embalaže , za pridobivanje surovin za izdelavo novih izdelkov za drugačno uporabo, v našem primeru za papirnate robčke, papirnate brisačke in toaletni papir. Novi izdelki se, po procesu predelave, vrnejo nazaj v okolje, kjer je bile odpadna embalaža zbrana.
V projektu sodelujejo Eko Iniciativa, Lucart in Dinos.

Star papir zbiram, prijatelja podpiram

Projekt zapiranje snovnega kroga starega papirja. Z aktivnim zbiranjem starega papirja mladi pomagajo svojim vrstnikov, hkrati pa skrbijo za čistejše okolje in ohranjajo naravne vire. Prihodki od prodaje so namenjeni štipendijam mladim iz socialno ogroženih družin.
Partnerja projekta sta še Fundacija Pismo srca in Ekošola.

Jaz, ti mi za Slovenijo

Vseslovenski ozaveščevalno – humanitarni projekt zbiranja odpadnih plastenk PET in ozaveščanja o možnostih njihove predelave.
Projekt poteka v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter podjetjih in drugih organizacijah. Sredstva zbranih odpadnih plastenk so namenjena opremi eni izmed slovenskih porodnišnic.

Politika vodenja kakovosti in ravnanja z odpadki

Osnovna usmeritev podjetja je vodenje poslovanja v smislu dobrega gospodarja s pomočjo sistemskih orodij kot so zavedanje okoljskih vplivov iz dejavnosti podjetja, naravnanost na domače in tuje trge, doseganje ciljev z namenom krepitve stabilnosti podjetja na temelju ustvarjanja dobička.

Osnovni cilj poslovanja posamezne enote je kakovostno opravljanje dejavnosti zbiranja, predelave, posredovanja, prevoza in trženja odpadkov s težnjo po doseganju boljših poslovnih rezultatov od konkurenčnih podjetji na področju ravnanja z odpadki in njim podobnimi materiali ter dokazljivo zmanjševanje tveganja za okolje.

Podjetje preko mehanizmov, ki so opisani v OPr (opis procesa), OPos (opisih postopka) in ND (navodilo za delo), izvaja in izpolnjuje zahteve sistemskega vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem po principu

»Načrtuj - Izvedi - Preveri - Ukrepaj«

Vodstvo in zaposleni smo zavezani za nenehno izboljševanje kakovosti dela, končnega izdelka ter prilagajanja novo nastalim razmeram z uvajanjem novih načinov zbiranja, sortiranja in predelave odpadnih surovin in trženje odpadkov, ki jim preneha status odpadka. Podjetje je v nenehnem iskanju novih rešitev in izboljšav s ciljem zmanjševanja onesnaženja okolja ter s težnjo po povečevanju količin odpadnih materialov, ki se reciklirajo. S to svojo politiko močno vpliva na življenjski krog proizvodov, ga podaljšuje in hkrati ohranja naravne vire.

Postavljene cilje kakovosti v letnih planih uprava periodično pregleduje in preverja ter na podlagi ugotovljenih tveganj ter ukrepov za odpravo le-teh postavlja in prilagaja ukrepe za doseganje planiranih poslovnih rezultatov. Plani in cilji vključujejo programe za izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in uvajanje procesov za preprečevanje onesnaženja in povzročanja škodljivih vplivov na okolje.

Temelj uspešnega dela je sodelovanje, komunikacija na istih nivojih in med različnimi organizacijskimi nivoji strukture Dinos ter sodelovanje in komunikacija med upravo in drugimi nivoji organizacije ter zainteresiranimi strankami.

Poslujemo na način, ki zadovoljuje lastnike in zaposlene ter sodelujemo z neposredno okolico, v kateri se dejavnost izvaja. Skrbimo za osveščanje zaposlenih o opravljanju dejavnosti na okolju prijazen način.

Vodstvo podjetja zagotavlja potrebne pogoje za izvajanje in doseganje ciljev kakovosti in okoljskih ciljev na nivoju vodstva s stalnim izobraževanjem, usposabljanjem zaposlenih na vseh organizacijskih nivojih ter preverjanjem sistema za vodenje kakovosti in ravnanja z okoljem z vodstvenimi pregledi in presojami.

Vodstvo podjetja zagotavlja poslovanje na osnovi zakonskih in panožnih predpisov, predvsem na področju ravnanja z odpadki, ravnanja z okoljem in ostalimi zahtevami zainteresiranih strank, ki so potrebne za zakonito, uspešno in okoljsko naravnano poslovanje. Podjetje upošteva in izvaja zahteve veljavne zakonodaje in se prilagaja mednarodnim predpisom, ki so potrebni za njeno kakovostno in okolju ne-obremenilno delovanje .

Politika kakovosti ravnanja z okoljem podjetja je na razpolago vsem zaposlenim z objavo na oglasnih panojih, spletni strani in v Poslovniku kakovosti. Vodstvo podjetja seznanja zaposlene s politiko kakovosti in ravnanja z okoljem, z namenom, da jo razumejo in izvajajo na področjih svojega delovanja.

Cilji kakovosti in ravnanja z okoljem podpirajo politiko vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem in so določeni v letnem načrtu podjetja.


Ljubljana, 11.06.2018

DINOS D.D.
Damijan Zorko
predsednik uprave

Damijan Zorko
 

 

Načrtuj
Izvedi
Preveri
Ukrepaj