• Nahajate se tukaj

  • Politika vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem

Osnovna usmeritev podjetja je vodenje poslovanja v smislu dobrega gospodarja s pomočjo sistemskih orodij kot so, zavedanje okoljskih vplivov iz dejavnosti podjetja, naravnanost na domače in tuje trge, doseganje ciljev z namenom krepitve stabilnosti podjetja na temelju ustvarjanja dobička. 

Osnovni cilj poslovanja posamezne enote je kakovostno opravljanje dejavnosti zbiranja, predelave, posredovanja, prevoza in trženja odpadkov s težnjo po doseganju boljših poslovnih rezultatov od konkurenčnih podjetjij na področju ravnanja z odpadki in njim podobni materiali ter dokazljivo zmanjševanje tveganja za okolje

Podjetje preko mehanizmov, ki so opisani v OP (organizacijski predpisi) in ND (navodilo za delo), izvaja in izpolnjuje zahteve sistemskega vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem po principu 

»načrtuj – izvedi- preveri – popravi«

Vodstvo in zaposleni smo zavezani za nenehno izboljševanje kakovosti dela, končnega izdelka ter prilagajanja novo nastalim razmeram z uvajanjem novih tehnologij zbiranja, sortiranja in predelave odpadnih surovin in trženje odpadkov, ki jim preneha status odpadka. Podjetje je v nenehnem iskanju novih rešitev in izboljšav s ciljem zmanjševanja onesnaženja okolja ter s težnjo po zmanjševanju količin za odlaganje.

Postavljene cilje v letnih planih uprava periodično pregleduje in preverja ter na podlagi ugotovitev postavlja in prilagaja cilje in plane aktualnemu stanju. Plani in cilji vključujejo programe za izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in uvajanje procesov za preprečevanje onesnaženja in povzročanja škodljivih vplivov na okolje. 

Temelj uspešnega dela je sodelovanje, komunikacija na istih nivojih in med različnimi organizacijskimi nivoji strukture Dinos ter sodelovanje in komunikacija med upravo in drugimi nivoji organizacije ter zainteresiranimi strankami. 

Poslujemo na način, ki zadovoljuje lastnike in zaposlene ter sodelujemo z neposredno okolico, v kateri se dejavnost izvaja. Skrbimo za osveščanje zaposlenih o opravljanju dejavnosti na okolju prijazen način. 

Vodstvo podjetja zagotavlja potrebne pogoje za izvajanje in doseganje ciljev kakovosti in okoljskih ciljev na nivoju vodstva s stalnim izobraževanjem, usposabljanjem zaposlenih na vseh organizacijskih nivojih ter preverjanjem sistema za vodenje kakovosti in ravnanja z okoljem z vodstvenimi pregledi in presojami.

Vodstvo podjetja zagotavlja poslovanje na osnovi zakonskih in panožnih predpisov, predvsem na področju ravnanja z odpadki, ravnanja z okoljem in ostalimi zahtevami zainteresiranih strank, ki so potrebne za zakonito, uspešno in okoljsko naravnano poslovanje. Podjetje upošteva in izvaja zahteve veljavne zakonodaje in se prilagaja mednarodnim predpisom, ki so potrebni za njeno kakovostno in okolju ne-obremenilno delovanje 

Politika kakovosti ravnanja z okoljem podjetja je na razpolago vsem zaposlenim z objavo na oglasnih panojih, spletni strani in v Poslovniku kakovosti. Vodstvo podjetja seznanja zaposlene s politiko kakovosti in ravnanja z okoljem, z namenom, da jo razumejo in izvajajo na področjih svojega delovanja.

Cilji kakovosti in ravnanja z okoljem podpirajo politiko vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem in so določeni v letnem načrtu podjetja.

 

Dinos d.d.

Damijan Zorko
Predsednik uprave

Benjamin Bambič
Član uprave

 

 

Ljubljana, 4.10.2016