Politika kakovosti

Osnovna usmeritev podjetja  je vodenje poslovanja v smislu dobrega gospodarja s pomočjo sistemskih orodji kot so, zavedanje okoljskih vplivov  iz dejavnosti podjetja, naravnanost na domače in tuje trge, doseganje ciljev z namenom krepitve stabilnosti podjetja  na temelju ustvarjanja dobička.

Osnovni cilj poslovanja posamezne enote je kakovostno opravljanje  dejavnosti zbiranja, predelave, posredovanja, prevoza in trženja odpadkov  s težnjo po doseganju boljših poslovnih rezultatov od konkurenčnih podjetji na področju ravnanja z odpadki in njim podobni materiali ter dokazljivo  zmanjševanje  tveganja za okolje.

Podjetje  preko mehanizmov, ki so opisani v OP (organizacijski predpisi) in ND (navodilo za delo), izvaja in izpolnjuje  zahteve sistemskega vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem po principu

»načrtuj – izvedi- preveri – popravi

Vodstvo in zaposleni smo zavezani za nenehno izboljševanje kakovosti dela in končnega izdelka z uvajanjem novih tehnologij zbiranja, sortiranja, predelave in uničevanja odpadnih surovin ter  prilagajati se novo nastalim razmeram. Podjetje je v nenehnem iskanju novih  rešitev in izboljšav s ciljem zmanjševanja onesnaženja  okolja, težnja po zmanjševanju količin za deponijo .

Postavljene cilji v letnih planih pregleduje in preverja uprava na periodičnih sestankih in na podlagi ugotovitev postavlja in prilagaja cilje in plane aktualnemu stanju. Plani in cilji vključujejo programe za izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in uvajanje procesov za preprečevanje onesnaženja in povzročanja škodljivih vplivov na okoljem.

Temelj uspešnega dela je sodelovanje, komunikacija na istih nivojih in med različnimi organizacijskimi nivoji strukture Dinos ter sodelovanje in komunikacija med upravo in drugimi nivoji organizacije  ter zainteresiranimi strankami.

Poslujemo na način, ki zadovoljuje lastnike in zaposlene  ter sodelujemo z neposredno okolico v kateri se dejavnost izvaja. Skrbimo za osveščanje  zaposlenih o opravljanju dejavnosti na okolju prijazen način.

Vodstvo podjetja  zagotavlja potrebne pogoje za izvajanje in doseganje  ciljev kakovosti in okoljskih ciljev  na nivoju vodstva s stalnim izobraževanjem, usposabljanjem zaposlenih na vseh organizacijskih nivojih ter preverjanjem sistema za vodenje kakovosti in ravnanja z okoljem z vodstvenimi pregledi in presojami.

Vodstvo podjetja  zagotavlja poslovanje na osnovi zakonskih in panožnih predpisov predvsem na področju ravnanja z odpadki, ravnanja z okoljem in ostalimi zahtevami zainteresiranih strank, ki so potrebne za  zakonito, uspešno in okoljsko naravnano poslovanje. Podjetje  upošteva in izvaja zahteve veljavne zakonodaje in  se prilagaja mednarodnim predpisom, ki so potrebni za njeno kakovostno in okolju ne-obremenilno  delovanje .

Politika kakovosti ravnanja z okoljem podjetja  je na razpolago vsem zaposlenim z objavo na oglasnih panojih, spletni strani in v Poslovniku kakovosti. Vodstvo podjetja   seznanja zaposlene s politiko kakovosti in ravnanja z okoljem, z namenom, da jo razumejo in izvajajo na področjih svojega delovanja.

Cilji kakovosti in ravnanja z okoljem podpirajo politiko in so določeni v letnem gospodarskem načrtu.

 

Dinos d.d.

Predsednik uprave Damijan Zorko

 

Ljubljana, 18.10.2011